Almost at the top of Cerro San Lorenzo

Cerro San Lorenzo mountaineering tour