Skiing powder on our Monte Rosa ski touring loop

Powder-skiing-at-Monte-Rosa-ski-touring-loop