Wild hot springs in the Tokachi mountains in Hokkaido

Our favorite onsen on Hokkaido the hidden onsen in the Tokachi mountains